Přípravné kurzy na
Gymnáziu Oty Pavla

Tematický plán přípravného kurzu - 4leté studium

LEKTORY KURZŮ JSOU PROFESOŘI GYMNÁZIA OTY PAVLA
Kurz zajišťuje komplexní přípravu pro úspěch u přijímacích zkoušek na čtyřletá gymnázia a SŠ.
Zopakujeme a vysvětlíme všechnu látku a soustředíme se na témata ve kterých děti nejčastěji chybují.
Lekce obsahují jak vysvětlení témat, tak jejich procvičování.
Máme vlastní příklady a cvičení které odpovídají testům CERMAT.
Součástí jsou také krátké testy, které připraví žáky na nutnost řešit úlohy v časovém limitu.

MATEMATIKA

Ve všech lekcích průběžně trénujeme:
  • Jak se efektivně připravovat doma.
  • Struktura testů CERMAT, zadávací archy, odpovědní archy, jak správně vyplnit testy.
  • Strategie řešení úloh v testech, časové limity, tipy a triky jak uspět.
  • Rychle, ale správně - metody efektivního řešení matematických úloh.
  • Slovní úlohy a jak na ně. Zápis, metody řešení, kontrola.
  • Geometrie - celkové opakování správných metod rýsování, specifika CERMAT testů.
LekceObsahová náplň lekce
1 práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost); znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočísla, číslená osa, desetinná čísla, racionální čísla
2 násobek, společný násobek a nejmenší společný násobek, dělitel, společný dělitel a největší společný dělitel, slovní úlohy
3 zlomky - opakování; krácení, rozšiřování, základní tvar, společný jmenovatel, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení, dělení, smíšené číslo, složený zlomek
4 druhá mocnina a odmocnina, úpravy výrazů s druhými mocninami/odmocninami; číslené výrazy; algebraické výrazy a jejich úpravy; rozklad mnohočlenu
5 procenta (výpočet, vyjádření desetinným číslem a zlomkem), promile, vyjádření celku-části; základy finanční matematiky (jistina, úrok, daň, inflace); slovní a aplikační úlohy s procenty
6 lineární rovnice (úpravy rovnic, zkouška, druhy řešení); slovní a aplikační úlohy s rovnicemi
7 soustavy dvou rovnic o dvou neznámých (dosazovací a sčítací metoda); směsi; slovní a aplikační úlohy se soustavami
8 slovní úlohy na pohyb; slovní úlohy na společnou práci; základy statistiky (četnost, průměr)
9 pravoúhlý trojúhelník (odvěsna, přepona); Pythagorova věta; poměr postupný, převrácený, krácení, rozšiřování, části celku
10 tabulky, grafy, slovní úlohy s tabulkami a grafy, pravoúhlá soustava souřadnic
11 přímá a nepřímá úměrnost, slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost; opakování slovních úloh
12 měřítko, použití měřítka, odvození měřítka, přepočet mapa-skutečnost, skutečnost-mapa, převody jednotek
13 symbolika v geometrii (bod, přímka, polopřímka,úsečka, rovina, úhel,...) , rozbor situace, osy (stran, úhlů), geometrické konstrukce
14 konstrukce trojúhelníků, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice (opsaná, vepsaná); Thaletova kružnice; konstrukce čtyřúhelníků a víceúhelníků
15 obvod a obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku, čtvercová síť pro výpočet obvodu a obsahu mnohoúhelníků, obvod a obsah rovnoběžníku, lichoběžníku, atd...
16 povrch a objem krychle, kvádru, hranolu, rotačního válce, koule, kužel, jehlan, převody jednotek obsahu a objemu
17 komplexní opakování nejdůležitějších typů úloh, test
18 nestandardní úlohy a způsoby jejich řešení, typický postup hledání opakujícího se vzoru, vzory, řady
19 opakovací cvičný TEST I + vysvětlení úloh
20 opakovací cvičný TEST II + vysvětlení úloh

ČESKÝ JAZYK

Ve všech lekcích průběžně trénujeme:
  • Literární pojmy: téma, kompozice, próza, poezie, postava, verš, volný verš, rým, rytmus, metafora, personifikace, přirovnání, kontrast.
  • Slohová výchova: základní slohové postupy; základní slohové útvary a žánry.
  • Literární druhy: lyrika, epika, drama; základní literární žánry.
  • Logika - co vyplývá a nevyplývá z textu.
LekceObsahová náplň lekce
1 stavba slova, tvoření slov; slovotvorný rozbor; pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov; lexikální, morfologický, syntaktický pravopis
2 předpony s, z, vz; předložky s, z; psaní skupin bě/bje, pě, bě/vje, mě/mně;
3 slova nadřazená, podřazená, souřadná; slova jednoznačná, mnohoznačná; synonyma, antonyma, homonyma; odborné názvy; význam známých rčení, přísloví, pořekadel, pranostik, doplnění jejich chybějících částí
4 podstatná jména, pád číslo, rod, vzor; osobní jména vlastní; zeměpisná jména; psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
5 přídavná jména, druh, pád, číslo rod, vzor; stupňování přídavných jmen
6 zájmena, druhy, pád, číslo, rod; číslovky, druhy, pád, číslo, rod; příslovce - stupňování; příslovečná spřežka
7 slovesa – osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid;
8 jednoduché, složené tvary sloves; neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citoslovce)
9 věta jednočlenná, dvoučlenná, větný ekvivalent
10 Podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný vedlejší věta předmětná
11 přívlastek shodný, neshodný, vedlejší věta přívlastková
12 příslovečné určení místa, času, způsobu, míry;
13 příslovečné určení příčiny, účelu, podmínky, přípustky;
14 vedlejší věty příslovečné; komplexní opakování
15 doplněk, vedlejší věta doplňková; komplexní opakování
16 věty podle postoje mluvčího, interpunkce; souvětí souřadné a podřadné; komplexní opakování
17 úprava věty jednoduché na souvětí a naopak; spojky souřadicí, podřadicí; komplexní opakování
18 závěrečné souhrnné opakování problémových jevů
19 opakovací cvičný TEST I + vysvětlení úloh
20 opakovací cvičný TEST II + vysvětlení úloh
prijimacky-praha.cz 2021